Termene și condiții

         Condițiile generale de închiriere sunt următoarele:

1.  Închirierea sculelor se face doar după încheierea unui contract între părți.

2. II Breje Adrian Vasile își rezervă dreptul de a solicita chiriașului o garanție (în numerar sau sub forma unui instrument de plată avalizat). Garanția se constituie în vederea neplății facturilor de chirie sau a contravalorii utilajului supus închirierii în cazul în care acesta nu este restituit conform contractului.

3. Prețul chiriei conform listei de preț nu include transportul de la / și către depozitul II Breje Adrian Vasile, costurile de ambalare și manipulare, precum și eventualele daune și reparații datorate unor cauze imputabile chiriașului.

4. Prețul chiriei este calculat pentru o zi de lucru de 8 ore, de luni până sâmbătă. Depășirea celor 8 ore pe zi, cât și lucrul în zilele de duminică sau sărbători legale se anunță proprietarului și se taxează suplimentar. Pentru utilajele închiriate vineri sau sâmbătă și returnate luni dimineața se taxează și ziua de duminică. În cazul în care perioada de închiriere depășește 7 zile, se va emite câte o factură de chirie pentru fiecare 7 zile calendaristice. Facturile de chirie se vor plăti pe loc, în momentul emiterii acestora. În cazul în care chiriașul nu achită contravaloarea facturilor de închiriere, acesta se obligă să returneze în termen de maxim 24 ore obiectul supus închirierii. În caz contrar proprietarul își rezervă dreptul de a reintra în posesia utilajul proprietate, fie de a factura chiriașului contravaloarea obiectului supus închirierii și să execute garanția depusă de chiriaș. Perioada minimă de închiriere este de 4 ore, doar în cazul ridicării și predării utilajului în aceeași zi.

Pentru utilajele returnate până la ora 08:15 ziua returnării nu se taxează; pentru utilajele returnate pana la ora 11:00 ziua returnării se taxează ca echivalentul a 4 ore. În toate celelalte cazuri, fracțiunile de zile se rotunjesc în sus la zile întregi.

5. Chiriașul trebuie să examineze utilajul imediat, la primire. Dacă nu se face nici o obiecție, înseamnă că utilajul este complet și corespunde scopului pentru care a fost închiriat.

6. Proprietarul (prin delegat) are dreptul oricând să viziteze obiectul închiriat, pentru a se convinge de starea și disponibilitatea acestuia, precum și pentru a efectua eventualele lucrări de întreținere necesare ce cad în sarcina sa.

7. Defecțiunile aduse utilajului trebuiesc anunțate imediat. Reparațiile sau reviziile trebuiesc intreprinse numai de către proprietar.

8. Curățarea (spălarea după caz) a utilajului înainte de returnare este obligatorie și cade în sarcina chiriașului. În caz contrar costul aferent curățirii sau spălării este de 50 lei (TVA inclus) și se adaugă la prețul chiriei.

Condiții specifice:

 1. Expedierea echipamentului de la/și către depozit se face pe contul și riscul BENEFICIAR-ului, ca și costurile pentru ambalare și modul de expediere dorit. Se recomandă beneficiarului să încheie o asigurare de transport și contra furtului.
 2. Prelungirea perioadei de închiriere se poate face printr-un alt Contrat de închiriere.
 3. Garanția va fi folosită în momentul în care, la restituirea echipamentului, se constată defecțiuni apărute din vina beneficiarului. Beneficiarul va primi înapoi diferența dintre valoarea chiriei și costul reparației.
 4. Facturile se plătesc imediat după primirea lor, sau conform termenului de plata stabilit între II Breje Adrian Vasile și beneficiar în contractul comercial cadru de vânzare-cumpărare pentru anul în curs.
 5. Pentru depășirea termenului de plată, beneficiarul va plăti penalități de întârziere de 1% pe zi, valoarea penalităților putând depăși valoarea facturii.
 6. Beneficiarul trebuie să examineze echipamentul imediat, la primire, înainte de preluare. Dacă nu se face nici o obiecție, înseamnă că echipamentul este complet și corespunde scopului pentru care a fost închiriat, în conformitate cu specificațiile producătorului. Suprasolicitarea nu este permisa.
 7. Dacă echipamentul este furat, pierdut sau deteriorat ireparabil, beneficiarul trebuie să plătească către II Breje Adrian Vasile valoarea echipamentului, înscrisă în Anexa 1.
 8. În cazul în care beneficiarul restituie echipamentele cu sigiliul distrus acesta va achita la data predării contravaloarea remedierii intervenției sale neautorizate.
 9. Beneficiarul nu are voie să înstrăineze cu titlu gratuit sau contra cost nimănui fără consimțământul exprimat în scris, al II Breje Adrian Vasile.
 10. În cazul în care beneficiarul nu returnează echipamentele și accesoriile la expirarea contractului, beneficiarul recunoaște însușirea ilegala a acestora și își asumă urmările juridice aferente. În caz contrar, contractul reprezintă titlu executoriu pentru încasarea garanției de către II Breje Adrian Vasile, diferența rămasă neacoperita urmând a se recupera pe cale judecătorească.
 11. Sunt necesare: respectarea indicațiilor de funcționare, întreținerea și îngrijirea conform instrucțiunilor producătorului, controlul zilnic al uleiului, schimbarea uleiului la termenele stabilite, gresarea, întreținerea și înlocuirea filtrelor de: combustibil, ulei sau aer.
 12. Defecțiunile sau daunele aduse echipamentului trebuie anunțate imediat. Reparațiile sau reviziile pot fi intreprinse numai de II Breje Adrian Vasile, sau un delegat al său. În caz de furt, pierdere, pagube produse de forțarea pe șantier sau alte pagube (ex. incendiu) beneficiarul răspunde față de II Breje Adrian Vasile prin plătirea daunelor ca și pentru costurile provocate de imposibilitatea de a închiria echipamentul. Beneficiarul este răspunzător de pagubele determinate de folosirea necorespunzătoare. Remedierea defecțiunilor și înlăturarea daunelor suplimentare se fac pe cheltuiala beneficiarului.
 13. Un delegat II Breje Adrian Vasile are dreptul să viziteze oricând echipamentul închiriat, spre a se convinge de disponibilitatea și starea sa. Beneficiarul trebuie să restituie echipamentul într-o stare ireproșabilă, care să nu necesite cheltuieli de punere în funcțiune.
 14. II Breje Adrian Vasile păstrează proprietatea asupra echipamentului și accesoriile închiriate.
 15. Orice modificare a acestui contract se face în scris. Nevalabilitatea unei singure prevederi nu are influenta asupra valabilității restului de prevederi.
 16. Orice litigiu apărut între părți va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz contrat, litigiul va fi soluționat de instanțele competente de pe raza județului Sălaj.

                                                                 II BREJE ADRIAN VASILE 2017

Descarcă aici documentul în format .pdf!