ADI

ACORD-CADRU între 

ACTIMAGE, o societate simplificata pe actiuni cu capital de 160.000 de euro, cu sediul social situat în ZI de la Touche Route de Besle 44290 Guémené Penfao, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Paris sub numărul 402.853.543, reprezentată de dl David GENEVTER în calitatea sa de directorul general, pe de o parte, denumite în continuare „furnizor“

ȘI:

Pe de altă parte Breje ADRIAN VASILE Intreprindere Individuala, Adresa: SĂLĂJENI, NR. 18, JUD. SĂLAJ, CUI: 28188665, Nr. Registrul Comertului: F31 / 154/2011, Cont nr: RO51BTRLRONCRT0236343701 la BANCA TRANSILVANIA Deschis, Telefon: 0740 915 141; E-mail: ady_breje@yahoo.com, contact@inchiriez-scule-utilaje.ro, site-ul: www.inchiriez-scule-utilaje.ro, prin Breje Adrian reprezentată Vasile de administrator version Calitate Denumit în continuare „Client”,

 Clientul și Furnizorul sunt, în mod individual sau colectiv, desemnate ca „parte (e)“. Înainte de prezenta, URMĂTOARELE A FOST STIPULATĂ ÎN: Prezentul Acord este destinat teritoriului românesc și, la cerere, clientul poate solicita extinderea la un alt teritoriu, prin prezentarea în detaliu proiectul său și un amendament la prezentul acord. Furnizorul încredințează clientului distribuirea echipamentului de lucru, inclusiv gama ILKOTT® (pantofi de îmbrăcăminte de protecție și ergonomice) companiilor și administrațiilor din România. activitatea furnizorului este proiectarea, fabricarea și distribuția de echipamente de lucru. Furnizorul este o companie recunoscută pentru expertiza și seriozitatea sa în domeniul său de activitate.

 FURNIZORUL declară că poseda know-how, aptitudinile umane și mijloacele materiale și capacitatea financiară de a realiza acest tip de servicii. Furnizorul este ales de client datorită abilității sale de a îndeplini cerințele tehnice și de a contribui, prin know-how-ul, la îmbunătățirea serviciului contractuale. Părțile au venit împreună să fie de acord cu privire la termenii și condițiile de colaborare a acestora astfel cum sunt definite în prezentul acord-cadru.

 CA URMARE A care a fost convenit și DECIDE:

CLAUZA 1 – DEFINIȚII Termenii folosiți în prezentul acord-cadru cu o scrisoare de capital inițial au următoarele semnificații: „Acordul-cadru“ înseamnă acordul-cadru prezent, anexele menționate în acestea și orice modificări ale acestora. „Site-ul“ înseamnă un centru situat în teritoriul Greater Vest, a căror listă este de până la zi de la data acestui document este atașat în apendicele 1. „Îmbrăcăminte Articolul“ înseamnă o uzură de lucru proiectat de către client și fabricat de furnizor în conformitate cu anexate fișele de date tehnice anexa 2 din acordul-cadru; „Comandă de achiziție“ înseamnă formularul de comandă care să permită societății de a comanda din elementele FURNIZOR Îmbrăcăminte în condițiile stabilite în acordul-cadru. Modelul Ordinului de Procurare este atașată la acordul-cadru în apendicele 3.

CLAUZA 2 – MISIUNEA DE FURNIZOR CLIENTUL încredințează FURNIZOR misiunea neexclusiv de fabricație, stocarea și livrarea articole de îmbrăcăminte pe site-ul de breje ADRIAN VASILE Intreprindere Individuala Loc. Criseni, Str. Jud INDUSTRIALA. Salaj, România. Clientul va trimite furnizorului Comenzii de Cumpărare prin fax la numărul următor 02.40.51.00.30. Raportul de transmitere a faxului constituie confirmarea de primire a Ordinului între părți. Sau prin e-mail la 2 e-mail-uri: christophe@actimage-vetement.fr și mireille@actimage-vetement.fr. 

CLAUZA 3 – Obligațiile furnizorului FURNIZORUL CONVINE: 3.1 Obligațiile furnizorului – Pentru a oferi articole de îmbrăcăminte, în conformitate cu fișele de date anexate / foi de spec. – să utilizeze toate mijloacele aflate la dispoziția sa, în scopul de a menține buna calitate a articole de îmbrăcăminte pe toată durata acordului-cadru și de a face în beneficiul clienților de orice îmbunătățire de interes tehnic sau financiar pentru client, – trimite la CLIENT la cerere simplă, următoarele elemente de informare, de preferință, pe un suport de calculator: Comenzi, transporturile și facturi semi-anuale sau anuale de îmbrăcămintea Articole în cantități (cu o valoare pe totaluri) 3.2 REGULARITATEA LIVRARI – Clientul va avea dreptul de a refuza livrarea în cazul neconforme, defecte sau elemente deteriorate. – clientul va avea o perioadă de cincisprezece zile lucrătoare de la livrare la punctul de vânzare, în scopul de a-și exprima rezervele sale cu privire la hainele livrate. Hainele au refuzat de către client trebuie să fie preluate de către furnizor și înlocuite cu cele conforme fara nici un cost Clientului. 

CLAUZA 4 – GARANTARE ȘI responsabilitatea furnizorului 4.1 Furnizorul garantează că articolele de îmbrăcăminte sunt conforme cu reglementările și standardele în vigoare în Franța și / sau în Uniunea Europeană la data de fabricație și livrarea acestora Companiei, în special în domeniile de sănătate, igienă, siguranță și mediu, precum și regulile artei și utilizările acestora. 4.2 Furnizorul este responsabil pentru respectarea slabă a oricăror norme franceze și / sau comunitare privind o obligație de siguranță referitoare la îmbrăcăminte elemente. 4.3 Furnizorul certifică faptul că pe toată durata acordului-cadru, personalul său va fi afiliat la schemele obligatorii de asigurări sociale în sectorul său de activitate și că va respecta reglementările de muncă și va plăti în mod regulat contribuțiile sale de securitate socială. 

CLAUZA 5 – CONDIȚII TARIFARE și condițiile de plată a furnizorului 5.1 Condițiile tarifare ale furnizorului Prețurile articolelor de îmbrăcăminte sunt stabilite în lista de prețuri atașată în apendicele 2 din acordul-cadru pentru perioada 2019. Prețul livrării Imbracamintea articolelor este definită în funcție de ordinea și corespunde costului real al transportului. 5.2 Condiții de plată a furnizorului Furnizorul stabilește o factură de comandă la data confirmării de primire a ordinului. Factura a furnizorului se plătește de către Societate prin transfer de numerar înainte de livrarea completă a mărfurilor.

 CLAUZA 6 – PROPRIETATE INTELECTUALA Modelele ÎMBRĂCĂMINTE sunt proprietatea completă a furnizorului.

 CLAUZA 7- FORȚA MAJORĂ Prin acord expres între părți, evenimentele care sunt definite ca evenimente de forță majoră sunt cele definite de articolul 1148 din Codul civil și jurisprudența aplicabilă, referitoare la acestea, și anume toate circumstanțele independente de voința uneia dintre părți, neprevăzute la încheierea acordului-cadru și care nu pot fi evitate. Orice parte care invoca un eveniment de forță majoră are obligația de a informa cealaltă parte prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cât mai curând posibil, descriind cu precizie evenimentul invocat și comunicarea către cealaltă parte orice dovadă și orice factor relevant cu privire la eveniment și impactul acesteia asupra performanței obligațiilor contractuale. În plus, partidul va depune toate eforturile pentru a limita durata caz de forță majoră și va notifica celeilalte părți, de îndată ce acest eveniment sa încheiat. Evenimentul de forță majoră va avea ca efect suspendarea executării acordului-cadru, până la situația normală este restabilită, propria durată fiind prelungit cu perioade de suspendare posibile. Nici o parte nu va fi răspunzător pentru despăgubire. În cazul în care evenimentul menționat mai sus durează mai mult de cinci (5) zile calendaristice, fiecare dintre părți poate rezilia acordul-cadru, fără o notificare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și fără nici o compensație fiind datorată oricărei părți. 

CLAUZA DE ASIGURARE 8 Furnizorul trebuie să subscrie și să mențină pe întreaga durată a acordului-cadru, aproape de o companie notoriu de solvent, o politică de răspundere civilă profesională menită să garanteze consecințele morale orice prejudiciu de orice fel, fizice, materiale și / sau consecutiv necorporal în consecință sau nu, cauzate la client și / sau Societatea din cauza și / sau în timpul executării acordului-cadru.

 CLAUZA 9 – DURATA – ANTICIPAT REZILIEREA 9.1 Durata acordului-cadru Acordul-cadru intră în vigoare la data de 07/06/2019 pentru o perioadă inițială de 24 de luni până la 07 / 06x / 2021 (denumită în continuare „Termenul inițial“). La sfârșitul acestui termen inițial, acordul-cadru va fi reînnoit prin acord tacit pentru o succesive (1) perioade de an, cu excepția cazului în care una dintre părți încheie acordul-cadru prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu cel puțin șase (6) luni înainte de expirarea perioadei inițiale sau orice perioadă ulterioară. În ultima zi a perioadei de preaviz, acordul-cadru se va ajunge la un sfârșit în mod automat și fără alte formalități. 9.2

DENUNȚAREA CONTRACTULUI CADRU În caz de eșec de către una dintre părțile la una dintre obligațiile impuse prin acordul-cadru, contractul menționat poate fi reziliat în mod automat după notificare trimisă părții în culpă de către cealaltă parte de înregistrat scrisoare cu confirmare de primire nu este valabilă pentru o perioadă de un (1) lună. Cu toate acestea, se înțelege că obligațiile post-contractuale stipulate în Acordul-cadru va supraviețui / continua atunci când acordul expiră durata lor proprie. 

CLAUZA 10 – CONVENȚII ANTERIOARE Acordul-cadru constituie angajamentele complete între părți și stabilește toate drepturile și obligațiile lor. Acesta înlocuiește și anulează orice alte prevederi cuprinse în orice alt document, care ar fi putut interveni între părți înainte de semnarea acordului-cadru care se ocupă cu același obiect.

 CLAUZA 11 – INTEGRITATEA acordului-cadru Acordul-cadru exprimă toate acordurile existente între părți și anulează și înlocuiește orice acorduri anterioare care au același scop. Corpul Acordului-cadru prevalează asupra comanda de aprovizionare și Alunecarea de livrare pentru orice dispoziție contrară având același scop. Orice modificare a prezentelor clauze vor face obiectul unei modificări scrise a acordului-cadru. Următoarele anexe fac parte din acordul-cadru: Anexa I: Lista articolelor de îmbrăcăminte / Apparel Apendicele 2: Model de comandă de achiziție Anexa 3: Condiții financiare

CLAUZA 12 – ALEGEREA DOMICILE Pentru executarea prezentei clauze, clientul face o alegerea domiciliului în spațiile sale situate Loc. Criseni, Str. Jud INDUSTRIALA. Salaj, România și furnizorul alege domiciliul la sediul său social după cum se menționează în acordul-cadru. ARTICOLUL 13 – LITIGII Toate litigiile referitoare la contract, indiferent de baza, vor fi depuse la Tribunalul Comercial din Nantes, la care competența exclusivă se acordă de comun acord între părți, chiar și în cazul mai multor inculpați sau introducerea unor terțe părți. Adoptat în XXXXXXXXXXXXX, xx / xx / 2019, în două exemplare originale. Pentru CLIENT Pentru FURNIZOR Anexa 1 Lista articolelor de îmbrăcăminte și Model de comandă de achiziție.

 

 

ACORD CONFIDENȚIALITATE între:

Compania ACTIMAGE SAS, reprezentată de Christophe GENEVIER, în calitate de administrator asociat, cu sediul social situat în ZI La Touche, 3, Rue des Entrepreneurs 44290 Guémené-Penfao-France

și

VIDACOOL SALAJ, în calitate de Distribuitor comercial și de viață în Loc Criseni, str INDUSTRIALA Jud .Salaj, Roumanie. PREAMBUL Acesta permite identificarea în mod specific motivațiile ambelor părți, scopurile pe care le urmăresc atunci când fac schimb de informații confidențiale. Preambulul contribuie astfel la protecția informațiilor confidențiale prin încadrare strict contextul comunicării și utilizarea acestora. – Având în vedere faptul că ambele societăți «ACTIMAGE» și «VIDACOOL SALAJ» doresc să inițieze discuții despre un potențial parteneriat care se ocupă cu comercializarea gamei ILKOTT. – Având în vedere faptul că compania «ACTIMAGE SAS» este și rămâne proprietarul său concept, produse, design, modele si forme decupaj. «ACTIMAGE SAS» va continua lucrările sale de cercetare și dezvoltare și eventualele depuneri de brevete și plicuri în Institutul Național de Proprietate Industrială franceză. Informațiile se menționează în preambul are aceeași valoare juridică ca și dispozițiile principale. În acest context, ACTIMAGE SAS dorește să protejeze informațiile confidențiale care ar fi necesară comunicarea. Compania ACTIMAGE SAS, prin managerul asociat al Companiei Christophe GENEVIER, certifică după ce a prezentat la XX / XX / 2019 ILKOTT gama si xxxx saptamana trimis (x pantaloni + x pantaloni cu intaritura la genunchi, x termo de reglare sacou matlasat, x pereche de + x pereche de înaltă uppercut) companiei VIDACOOL SALAJ, care acționează ca un distribuitor și cu care dorim să colaborăm cut-superior redus. VIDACOOL SALAJ se angajează să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor comunicate de ACTIMAGE Company.

 1. „informații confidențiale“ înseamnă, fără ca aceasta lista fiind exhaustivă: desene, prototipuri, modele, planuri, fotografii, date, concepte, caietul de sarcini, metode, software-ul; precum și toate informații scrise și orale cu privire la produse, procese, materiale, componente, echipamente, mașini, unelte și toate celelalte secrete comerciale, fișierelor de clienți, furnizori, subcontractori, informații economice referitoare la cost sau prețurile de vânzare și, desigur, toate intelectuale sau drepturile de proprietate industrială deținute de ACTIMAGE. 

2. VIDACOOL SALAJ se angajează să păstreze secret toate „informații confidențiale“ și modelele depuse în apropiere de INPI (Institutul Național de Protecție Industriale), să ia toate măsurile necesare, în special în ceea ce privește angajații, clienții și furnizorii, în scopul de a păstra confidențialitatea aceste informații, pentru a nu dezvălui, exploata, publica sau transmite unei terțe părți, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, sub orice formă, fără acordul prealabil scris al ACTIMAGE. Cu toate acestea, aceste obligații de confidențialitate nu se va aplica la „informații confidențiale“, pentru care VIDACOOL SALAJ poate dovedi că le-a posedat înainte de data comunicării de către ACTIMAGE sau că aceste informații au fost în domeniul public înainte de data comunicării de către ACTIMAGE sau că acestea a intrat la, ulterior, fără nici o vina imputabil sau că le-au primit, fără obligația de a păstra secretul unui terț autorizat să le prezinte. 3. Utilizarea «informații confidențiale» de către VIDACOOL SALAJ și autorizate de ACTIMAGE, nu implică nici un transfer, prin transfer sau de licență, către societatea beneficiară a drepturilor de proprietate intelectuală (brevete, variază, desene și modele, drepturi de autor) sau a know how-ului deținute de / a fi în posesia ACTIMAGE. Orice utilizare neautorizată a acestor informații și aceste drepturi ar atrage răspunderea civilă și penală a celui care le-a comis, în conformitate cu articolele L122-4, L335-2 și 3, L521-1, și 10, L-615-1, și 14, L621-1, L716-1, 9 și 10 din Codul proprietății intelectuale. 4. Acest angajament de confidențialitate intră în vigoare de la data semnării sale. Este aplicabil pre-contractuale și relațiile contractuale dintre VIDACOOL SĂLAJ și ACTIMAGE. Acesta va rămâne în vigoare la sfârșitul relației contractuale dintre părți, atâta timp cât „informații confidențiale“ nu au căzut în domeniul public, cu excepția cazului în care este denunțat în scris de către ambele părți. DATA: xx / xx 2019 DATA: xx / xx 2019 pentru: ACTIMAGE Pentru: VIDACOOL SALAJ Semnătura și ștampila Semnătura și ștampila Semnatari: Christophe Genevier Semnat de: dl Breje Adrian Vasile Ocupatie: Director General Ocupatie: Director General